Vriendenavond

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Cunerakerk nodigt u van harte uit voor de Najaarslezing op vrijdag 18 november om 20.00 uur.  Wij hopen op uw komst!

Lezing Prof. dr. Renger de Bruin

‘De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht en de Cunerakerk in Rhenen, een eeuwenlange verbondenheid’

Bij de restauratie van de Cunerakerk in Rhenen heeft de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (RDO) een financiële bijdrage geleverd. Een gebrandschilderd raam herinnert daaraan. Het raam is een uiting van de verbondenheid van de RDO met Rhenen. In de middeleeuwen was Rhenen een van de veertien commanderijen van de RDO. De commanderij Rhenen maakte deel uit van groter geheel. Nog steeds draagt een van de huidige leden van de RDO de titel ‘commandeur van Rhenen’.     
Dr. Renger de Bruin, senior onderzoeker bij de universiteit van Utrecht en archivaris/conservator van de RDO zal in een lezing de fascinerende geschiedenis van de RDO vertellen, een geschiedenis die zich uitstrekt over acht eeuwen.

Eindfase conservering doksaal

Met genoegen kunnen wij u meedelen dat voor de conservering van het doksaal van de Cunerakerk, de benodigde gelden zijn ontvangen of toegezegd. Daarbij gaat het om een totaalbedrag van € 86.000. Eerder werd nog uitgegaan van een bedrag van € 75.000. Deze toename is vooral toe te schrijven aan de door opdrachtgevers algehele prijsverhogingen. Des te dankbaarder zijn wij als Stichting Vrienden van de Cunerakerk voor de bereidwilligheid van fondsen, bedrijven, serviceclubs en particulieren om aan de conservering van dit unieke doksaal bij te dragen.

Door de Protestantse Gemeente te Rhenen is inmiddels opdracht gegeven tot uitvoering van de werkzaamheden. Verwacht wordt dat deze medio 2023 gereed zullen zijn.

Muziek
Het houtblazersensemble van muziekvereniging Ons Genoegen Rhenen, brengt overwegend (licht) klassiek repertoire ten gehore. Zij spelen muziek van componisten als Mozart, Dvorak en Bizet.

Programma
19.30 – 20.00 uur Inloop
20.00 – 20.05 uur Welkom door de voorzitter Willem van Ommeren
20.05 – 20.20 uur Muziek door het Houtblazersensemble Ons Genoegen Rhenen
20.20 – 20.40 uur Lezing dr. Renger de Bruin, historicus: ‘de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht’
20.55 – 21.45 uur Pauze
21.20 – 21.45 uur Lezing deel 2 dr. Renger de Bruin
21.45 – 22.00 uur Muziek door het Houtblazersensemble Ons Genoegen Rhenen
22.00 uur Afsluiting

Om 19.30 uur staan de deuren van de kerk voor u open. De toegang voor vrienden en belangstellenden is gratis. Bij binnenkomst wordt u een kop koffie of thee aangeboden.

Wij hopen u te mogen verwelkomen

De Stichting Vrienden van de Cunerakerk zet zich sinds 2012 in voor het behoud en onderhoud van de kerk. Daarnaast streeft de stichting zoveel mogelijk Rhenenaren te interesseren voor de cultuurhistorische rijkdom van de kerk. Het rijk bewerkte oksaal uit de vroeg-renaissance is dringend aan restauratie toe. Daarom wordt een beroep gedaan op financiële ondersteuning vanuit de samenleving. Het behoud van de Cunerakerk is niet alleen in het belang van de kerkelijke gemeente. Het is van belang voor de hele gemeenschap. Draagt u dit waardevolle Rhenense erfgoed een warm hart toe? Meld u dan aan als vriend. Wij verwelkomen u graag in onze vriendenkring!

Meld u aan via onze vriendenpagina!